Poptávkové řízení

18. 1. 2023

Poptávkové řízení na Zpracování projektové dokumentace záměru tenisová 2 hala a atletický tunel pro stavební povolení a stavební povolení.

13. 1. 2023

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení s názvem:

„Zpracování projektové dokumentace záměru tenisová 2 hala a atletický tunel“

Tělocvičná jednota Sokol I. Smíchov vypisuje poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace záměru tenisová 2 hala a atletický tunel v areálu letního cvičiště Mrázovka, Praha 5, U Mrázovky 1566, jejímž obsahem je zpracování studie, projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení pro výstavbu nafukovací tenisové 2 haly (umístěné v místě kurtu č. 2 a 3 včetně potřebných stavebních úprav pro nutné technologie a vytvoření zázemí pro její stavění, bourání a letní uskladnění, jako alternativa bude zpracován návrh na novou nafukovací 1 hala na kurtu č. 1, tj. v místě umístění stávající 1 haly) a atletického tréninkového tunelu (v „suterénu“ pod kurty č. 2 a 3) v areálu letního cvičiště TJ Sokol I. Smíchov.

Nejedná se o zakázku dle zákona číslo 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

A.Informace o zadavateli

Tělocvičná jednota Sokol I. Smíchov, Plzeňská 168/27, Praha 5, 150 00, IČ: 00538311 zastoupená Petrem Davidem, starostou TJ Sokol I. Smíchov a Ivetou Drbohlavovou, jednatelkou TJ Sokol I. Smíchov, www.tjsis.cz , tjsis@tjsis.cz .

Organizace a technické dotazy v rámci poptávkového řízení:

František Macek, vedoucí tenisového oddílu, macekf123@gmail.com , 602 235 374 a Bohdan Fuka, vedoucí atletického oddílu, bohdan.fuka@gmail.com , 739 634 052.

B.Harmonogram poptávkového řízení

13.1. vypsání poptávkového řízení

1.2. - 10.2. prohlídky (Letní cvičiště, U Mrázovky 1566 – kontakt F. Macek, B. Fuka)

15.2. podání nabídek (Tělocvičná jednota Sokol I. Smíchov, Plzeňská 168/27)

20.2. – 24.2. dle dohody konzultace k nabídkám

24.2. vyhodnocení nabídek

3.3. podpis smlouvy

C.Harmonogram realizace Zpracování projektové dokumentace záměru tenisová 2 hala a atletický tunel pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení.

14.4. studie proveditelnosti vč. statického posudku

19.4. rozhodnutí o pokračování záměru vč. definování rozsahu záměru ze strany zadavatele

31.5. projektová dokumentace pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu

6.6. rozhodnutí o pokračování, tj. zajištění stavebního povolení ze strany zadavatele

31.8. stavební povolení

D.Rozsah Zpracované projektové dokumentace záměru tenisová 2 hala a atletický tunel pro stavební povolení a stavební povolení.

Zpracování studie/projektové dokumentace záměru tenisová 2 hala (variantně 1 hala) a atletický tunel, jejichž obsahem je zpracování studie, projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení pro výstavbu nafukovací tenisové 2 haly (umístěné v místě kurtu č. 2 a 3 včetně potřebných stavebních úprav pro nutné technologie a vytvoření zázemí pro její stavění, bourání a letní uskladnění, jako alternativa nová nafukovací 1 hala na kurtu č. 1, tj. v místě umístění stávající 1 haly) a atletického tunelu (v „suterénu“ pod kurty č. 2 a 3).

Definované stavební celky v uvažovaném záměru:

a)Nafukovací tenisová 2 hala (umístěná na kurtu č. 2 a 3)

b)Nafukovací tenisová 1 hala (umístěná na kurtu č. 1)

c)Atletický tréninkový tunel

Požadujeme možnost realizačního rozdělení stavby na jednotlivé části/etapy:

a)Opatření/stavební úpravy dle statického posudku nebo jako příprava pro následnou realizaci – pokud budou identifikovány

b)Tenisová hala (nezávisle na Atletickém tunelu)

c)Atletický tunel (nezávisle na Tenisové hale)

Základní milníky:

14.4.Studie proveditelnosti vč. statického posudku

31.5.Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu

31.8. Stavební povolení včetně nabytí právní moci

1)Studie proveditelnosti vč. statického posudku

a)Návrh variantních řešení prostorového uspořádání jednotlivých definovaných stavebních objektů (tenisová nafukovací 2 hala, var. 1 hala a tréninkový atletický tunel) v areálu Mrázovka v rozsahu technická zpráva, situace širších vztahů (přístupové trasy pro pěší, dopravní trasy při výstavbě, pro údržbu areálu a případně doprava v klidu), základní situace, objemové a prostorové uspořádání navržených pozemních objektů (hal) a dle uvážení uchazeče další výkresová složka upřesňující navržená variantní řešení v podrobnosti skic.

Technická zpráva bude v obvyklé struktuře se zaměřením především na:

oSpecifikaci investičních nákladů (musí zahrnovat všechny náklady vč. případných stavebních úprav, náklady na všechny stupně projektové dokumentace, zadávací dokumentaci, náklady na zajištění všech legislativních povolení a stavebního dozoru), provozních nákladů a výnosů jednotlivých variant

oLegislativní podmínky jednotlivých variant

oTechnické podmínky jednotlivých variant

oNávrh harmonogramu záměru (časová náročnost realizace vč. přípravy, řešení legislativy atd.)

b)Statický posudek

Primárně zaměřený na posouzení statiky stavební konstrukce pod kurty č. 2 a 3 pro umístění nafukovací tenisové haly na horní ploše a atletického tunelu v suterénu.

2)Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu v rozsahu dohodnutém dle výstupu ze zpracované Studie

Projektová dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení

Položkový rozpočet podle jednotlivých stavebních celků

Rozpočet na autorský dozor projektanta a dozor investora při stavbě

Ověření plnění legislativních a technických podmínek

3)Stavební povolení

Inženýring - zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci.

E.Platební podmínky

Zadavatel bude hradit dílčí plnění na základě protokolu o převzetí díla se splatností 14 dnů.

F.Nabídka do poptávkového řízení musí obsahovat tyto náležitosti

Identifikace zájemce
IČO
Kontakty (kontaktní osoba, telefon, email), www stránky
Datum a podpis zájemce

K nabídce je nutno připojit tyto doklady:

Výpis z obchodního rejstříku
Reference (minimálně tři) z obdobného předmětu plnění

G.Termín podání nabídky

Písemné nabídky doručte nejpozději do 15. 2. 2023 do 12 hodin v obálce označené nápisem: „Neotvírat – poptávkové řízení – projektová dokumentace“ na adresu TJ Sokol I. Smíchov, Plzeňská 168/27, Praha 5, 150 00.

Součástí poptávkového řízení budou na vyžádání nebo dle potřeby obou stran, konzultace/prezentace nabídek před hodnotící komisí – Výborem TJ Sokol I. Smíchov v dohodnutých termínech ve dnech 20. – 24.2. na adrese Plzeňská 27, Praha 5.

Hodnotící kritéria

a)Nabídková cena 90 %

b)Reference 10 %

Účastník poptávkového řízení souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to výhradně a po dobu poptávkového řízení.

Uchazeč je vázán svou nabídkou 30 dnů ode dne otevření obálek.

Vyhlašovatel poptávkového řízení si vyhrazuje možnost zrušit poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu, zakázka rozdělit na dílčí plnění nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Praze dne 13. 1. 2023

Iveta Drbohlavová

Petr David