Poptávkové řízení na Správce areálu letního cvičiště TJ Sokol I. Smíchov

11. 4. 2018

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení s názvem:

„Správce areálu letního cvičiště TJ Sokol I. Smíchov“

Tělocvičná jednota Sokol I. Smíchov vypisuje poptávkové řízení na uzavření smlouvy o správě areálu letního cvičiště Mrázovka, Praha 5, U Mrázovky 1566, jejímž obsahem je správa a provoz letního cvičiště TJ Sokol I. Smíchov.

Nejedná se o zakázku dle zákona číslo 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o zadavateli

·Tělocvičná jednota Sokol I. Smíchov, Plzeňská 168/27, Praha 5, 150 00, IČ: 00538311 zastoupená Ottou Novákem, starostou TJ Sokol I. Smíchov a Marií Valentovou, jednatelkou TJ Sokol I. Smíchov

·TJ Sokol I. Smíchov je pobočný spolek Spolku tělocvičných jednot, Holečkova 332/5, Praha 5, 150 00, IČ: 02441187

·Osoba oprávněná jednat ve věci výběrového řízení: jednatelka Marie Valentová, marie.valentova@tjsis.cz, 608 170 192 a Otto Novák, otto@noranora.cz, 603167645

Termín a místo plnění

·Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s nástupem 1. 1. 2019
·Místem plnění je Letní cvičiště TJ Sokol I. Smíchov, U Mrázovky 1566, Praha 5, 150 00

Harmonogram poptávkového řízení

·10. 4. 2018 Vypsání výběrového řízení
·16. 4. – 17. 8. 2018 Prohlídka areálu – po emailové/telefonické domluvě, prodlouženo do 31. 8. 2018
·3. 9. 2018 12:00 Předložení nabídek
·3. 9. 2018 15:00 Otevírání obálek s nabídkami
·4. 9. 2018 Prezentace účastníků výběrového řízení na schůzi výboru TJ SIS
·4. 9. 2018 Rozhodnutí a výběr vítěze
·31. 12. 2018 Uzavření smlouvy
·1. 1. 2019 Předání areálu

Areál

·travnatá plocha o rozměrech 48x110 m (technologie Fibresand)
·víceúčelové hřiště s umělým osvětlením (umělý povrch)
·2 volejbalové kurty (antuka)
·2 beachvolejbalové kurty
·4 tenisové kurty (antuka)
·pilinová/umělá běžecká dráha, rozběžiště a pískové doskočiště
·venkovní posilovna
·dětské hřiště
·hřiště pro pétanque
·sokolský klub (správcovna, recepce + klubové zázemí, šatny, sprchy, malá tělocvična s tatami povrchem)
·budova letních šaten
·letní občerstvení (provoz od 1. 4. do 30. 10.)
·v zimě nafukovací hala o jednom kurtu

Rozsah činnosti

·údržba a správa letního cvičiště TJ Sokol I. Smíchov na Mrázovce
·pronájem a údržba sportovišť, jehož způsob bude smluvně ošetřen
·zajištění provozní doby sportovního areálu
·pořádání či spolupráce na pořádání sportovních a kulturních akcích
·drobné opravy na nemovitých a movitých věcech
·zajištění provozu letního občerstvení ve sportovním areálu v období od 1. 4. do 30. 10.
·úklid všech prostor sportovního areálu
·případné další úkony spojené s provozem sportovního areálu
·obsluha plynové kotelny/zařízení

Nabízíme

·Služební telefon, možnost rozšířit nabídku služeb pro návštěvníky dle vlastních možností (vyplétání raket, dodatečný prodej sportovních potřeb…)
·Služebnu pro zajištění prací a služeb souvisejících se správou, údržbou a provozem sportovního areálu
·Příjem z provozu letního občerstvení
·Provize ve výši 10 % z tržeb za pronájem sportovišť nečlenům TJ. Vyúčtovávané a splatné 1 x měsíčně
·Uchazeči jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám výběrového řízení. Žádost o dodatečné informace se podává elektronicky na email osoby oprávněné jednat ve věcech výběrového řízení. Žádost o dodatečnou informaci lze podat nejpozději 7 dní před koncem lhůty pro podání nabídek

Požadujeme

·Svéprávnost, bezúhonnost, státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR
·Provoz 365 dní v roce – režim letní/zimní sezóna (7/5 měsíců)
·Základní znalost práce s PC
·řidičský průkaz B
·zkušenosti a praxi v tomto nebo podobném oboru (sport, vedení ubytovacích kapacit,…)
·Práce na vlastní IČO

Finanční podmínky

Zájemci o pozici v přihlášce do poptávkového řízení uvedou cenovou nabídku v režimu letní/ zimní provoz (letní provoz od 1. 4 do 30. 10. – 7 měsíců; zimní provoz od 1. 11. – 31. 12. a 1. 1. - 31. 3. – 5 měsíců).

Nabídka do poptávkového řízení musí obsahovat tyto náležitosti

·Jméno, příjmení, titul zájemce
·IČO
·Kontakty (telefon, email)
·Datum a podpis zájemce

K nabídce je nutno připojit tyto doklady

·Životopis s důrazem na relevantní pracovní zkušenosti z oboru a dovednosti využitelné pro danou pozici
·Výpis evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
·Čestné prohlášení o své způsobilosti plnit zakázku v celém jejím rozsahu
·Motivační dopis
·Znalost technologických a technických postupů při péči o travnatou plochu na bázi technologie Fibresand

Termín podání nabídky

Písemné nabídky doručte nejpozději do 3. 9. 2018 do 12 hodin v obálce označené nápisem: „Neotvírat – výběrové řízení – správce letního cvičiště TJ SIS Mrázovka“ na adresu TJ Sokol I. Smíchov, Plzeňská 168/27, Praha 5, 150 00

Součástí poptávkového řízení bude prezentace před hodnotící komisí – Výborem TJ Sokol I. Smíchov na mimořádné schůzi konané dne 4. 9. 2018 v 18:30 na adrese Plzeňská 27, Praha 5.

Hodnotící kritéria

a)Nabídková cena správcování 60 %
b)Reference 30 %
c)Osobní prezentace 10 %

Účastník poptávkového řízení souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to výhradně a po dobu poptávkového řízení.

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání nabídkami

Uchazeč je vázán svou nabídkou 30 dnů ode dne otevření obálek.

Vyhlašovatel poptávkového řízení si vyhrazuje možnost zrušit poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Praze dne 10. 4. 2018

Marie Valentová

Otto Novák