Poptávkové řízení na správce areálu TJ SIS - letního cvičiště Mrázovka

6. 5. 2019

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení s názvem:

„Správce areálu letního cvičiště TJ Sokol I. Smíchov“

Tělocvičná jednota Sokol I. Smíchov vypisuje poptávkové řízení na uzavření smlouvy o správě areálu letního cvičiště Mrázovka, Praha 5, U Mrázovky 1566, jejímž obsahem je správa a provoz letního cvičiště TJ Sokol I. Smíchov.

Nejedná se o zakázku dle zákona číslo 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o zadavateli

·Tělocvičná jednota Sokol I. Smíchov, Plzeňská 168/27, Praha 5, 150 00, IČ: 00538311 zastoupená Ottou Novákem, starostou TJ Sokol I. Smíchov a Marií Valentovou, jednatelkou TJ Sokol I. Smíchov

·TJ Sokol I. Smíchov je pobočný spolek Spolku tělocvičných jednot, Holečkova 332/5, Praha 5, 150 00, IČ: 02441187

·Osoba oprávněná jednat ve věci výběrového řízení: Alice Pečinková (774 239 220, alice.pecinkova@gmail.com) a František Macek (602 235 374, macekf123@gmail.com)

Termín a místo plnění

·Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 let s výpovědní lhůtou 3 měsíců s nástupem 1. 1. 2020
·Místem plnění je Letní cvičiště TJ Sokol I. Smíchov, U Mrázovky 1566, Praha 5, 150 00

Harmonogram poptávkového řízení

·3. 5. 2019 Vypsání poptávkového řízení
·4. 5. – 29. 5. 2019 Prohlídka areálu – po emailové/telefonické domluvě s oprávněnými osobami
·7. 6. 2019 do 12:00 Předložení nabídek
·7. 6. 2019 v 15:00 Otevírání obálek s nabídkami a kontrola splnění kvalifikačních předpokladů
·11. 6. 2019 (od 18 hodin) Prezentace účastníků poptávkového řízení, kteří splnili kvalifikační předpoklady, na schůzi výboru TJ SIS
·11. 6. 2019 Rozhodnutí a výběr vítěze
·21. 6. 2019 Uzavření smlouvy
·1. 1. 2020 Předání areálu

Uchazeči jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám výběrového řízení. Žádost o dodatečné informace se podává elektronicky na email osobám oprávněným jednat v rámci poptávkového řízení se zájemci. Žádost o dodatečnou informaci lze podat nejpozději 10 dní před koncem lhůty pro podání nabídek.

Areál

·travnatá plocha o rozměrech 48x110 m (technologie Fibresand)
·víceúčelové hřiště s umělým osvětlením (umělý povrch)
·2 volejbalové kurty (antuka)
·2 beachvolejbalové kurty
·4 tenisové kurty (antuka)
·pilinová/umělá běžecká dráha, rozběžiště a pískové doskočiště
·venkovní posilovna
·dětské hřiště
·hřiště pro pétanque
·sokolský klub (správcovna, recepce + klubové zázemí, šatny, sprchy, malá tělocvična s tatami povrchem)
·budova letních šaten
·letní občerstvení (provoz od 1. 4. do 30. 10., denně od 15 do 21 hodin)
·v zimě nafukovací hala o jednom kurtu (standardní provoz od 1. 11. do 31. 3.)

Rozsah činnosti

·údržba a správa letního cvičiště TJ Sokol I. Smíchov na Mrázovce
·denní otevření a uzavření areálu (otevírací doba je od 7 do 22 hodin)
·pronájem sportovišť na základě rezervačního systému ve vlastnictví provozovatele (SW i HW)
·zajištění stavby a bourání tenisové haly (ve spolupráci s tenisovým oddílem)
·pořádání či spolupráce na pořádání sportovních a kulturních akcích TJ SIS
·drobné opravy na nemovitých a movitých věcech
·zajištění provozu letního občerstvení ve sportovním areálu v období od 1. 4. do 30. 10.
·úklid všech prostor sportovního areálu
·případné další úkony spojené s provozem sportovního areálu
·obsluha plynové kotelny (tenisová hala a hlavní budovy) a vzduchotechniky tenisové haly

Nabízíme

·možnost rozšířit nabídku služeb pro návštěvníky dle vlastních možností (vyplétání raket, dodatečný prodej sportovních potřeb…)
·služebnu pro zajištění prací a služeb souvisejících se správou, údržbou a provozem sportovního areálu
·příjem z provozu letního občerstvení
·provize ve výši 10 % z tržeb za pronájem sportovišť nečlenům TJ. Vyúčtovávané a splatné 1 x měsíčně

Požadujeme

·svéprávnost, bezúhonnost, státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR
·provoz 365 dní v roce – režim letní/přechodná/zimní sezóna (7/3/2 měsíců)
·základní znalost práce s PC
·řidičský průkaz B
·zkušenosti a praxi v tomto nebo podobném oboru (sport, vedení ubytovacích kapacit,…)
·Práce na vlastní IČO s vlastním SW a HW nutným pro zabezpečení požadovanéhho rozsahu činností vč. rezervačního systému

Finanční podmínky

Zájemci o pozici v přihlášce do poptávkového řízení uvedou cenovou nabídku v režimu letní/ přechodný/ zimní provoz:

·letní provoz od 1. 4. do 31. 10. (7 měsíců - provoz celého areálu vč. letního občerstvení)
·přechodný provoz od 1. 11. do 31. 12. a od 1. 3. do 31. 3. (3 měsíce - mim provoz jsou antukové kurty a beachvolejbal, v provozu je tenisová hala a travnatá plocha)
·zimní provoz od 1. 1. do 28. 2. (2 měsíce - mimo provoz jsou antukové kurty, beachvolejbal, travnatá plocha, v provozu je tenisová hala)

Nabídka do poptávkového řízení musí obsahovat tyto náležitosti

·jméno, příjmení, titul zájemce
·IČO
·kontakty (telefon, email)
·datum a podpis zájemce

K nabídce je nutno připojit tyto doklady (kvalifikační předpoklady)

·životopis s důrazem na relevantní pracovní zkušenosti z (zejména s provozem multifunkčního sportovního areálu v rozsahu areálu Mrázovka) a dovednosti využitelné pro danou pozici nebo vzdělání v oboru "sportovní management či marketing"
·výpis evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
·Čestné prohlášení o své způsobilosti plnit zakázku v celém jejím rozsahu
·motivační dopis
·znalost technologických a technických postupů při péči o travnatou plochu na bázi technologie Fibresand
·živnostenský list na hostinskou činnost
·reference

Termín podání nabídky

Písemné nabídky doručte nejpozději do 7. 6. 2019 do 12 hodin v obálce označené nápisem: „Neotvírat – poptávkové řízení – správce letního cvičiště TJ SIS Mrázovka“ na adresu TJ Sokol I. Smíchov, Plzeňská 168/27, Praha 5, 150 00

Hodnotící kritéria

a)Nabídková cena správcování 60 %
b)Reference 30 %
c)Osobní prezentace 10 %

Účastník poptávkového řízení souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to výhradně a po dobu poptávkového řízení.

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání nabídkami

Uchazeč je vázán svou nabídkou 30 dnů ode dne otevření obálek.

Vyhlašovatel poptávkového řízení si vyhrazuje možnost zrušit poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Praze dne 30. 4. 2019

Marie Valentová, jednatelka, TJ Sokol I. Smíchov

Otto Novák, starosta, TJ Sokol I. Smíchov

Přílohy:

- smlouva o celoročním zabezpečení provozu letního cvičiště Mrázovka
- přehled úklidových prací areálu Mrázovka
- rozsah a specifikace činností a služeb sportovního areálu Mrázovka