Poptávkové řízení na zhotovitele tenisové 2-haly, víceúčelového hřiště, odrazové tréninkové stěny a atletického tunelu

16. 10. 2023

Poptávkové řízení na Zhotovitele stavby tenisová 2-hala, víceúčelové hřiště, odrazová tréninková stěna a atletický tunel.

3. 10. 2023

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení s názvem:

„Stavba tenisová 2-hala, víceúčelové hřiště, odrazová tréninková stěna a atletický tunel (dále jen Stavba)“

Tělocvičná jednota Sokol I. Smíchov vypisuje poptávkové řízení na Stavbu v areálu letního cvičiště Mrázovka, Praha 5, U Mrázovky 1566, jejímž obsahem je stavba nafukovací tenisové 2 haly (umístěné v místě kurtu č. 2 a 3 včetně potřebných stavebních úprav pro nutné technologie a vytvoření zázemí pro její stavění, bourání a letní uskladnění zahrnující posunutí stávající odrazové tréninkové stěny včetně nové opěrné zdi a umělého povrchu, dále vybudování nového antukového víceúčelového hřiště (základní použití pro volejbal, alternativně pro trénink tenisu v dětských kategoriích, umístěno pod stávajícím kurtem č. 1) a stavby atletického tréninkového tunelu (v „suterénu“ pod kurty č. 2 a 3) v areálu letního cvičiště TJ Sokol I. Smíchov.

Zadavatel má zpracovanou projektovou dokumentaci v rozsahu pro stavební povolení a výkaz výměr.

Podmínkou realizace bude odsouhlasená realizační dokumentace mezi Zadavatelem a Zhotovitelem (zpracovatelem bude Ing. L. Pitter).

Plánovaná doba realizace je duben až červenec 2024, resp. říjen 2024 pro montáž tenisové haly. Přesný harmonogram bude stanoven dle odsouhlasené realizační dokumentace včetně návaznosti jednotlivých stavebních částí.

Financování je zajištěno kombinací vlastních zdrojů, dotace a bankovního úvěru. Platby budou uvolňovány následovně: 30 % záloha před zahájeném prací, 30 % v ½ realizace, 30 % po dokončení a 10 % činí zádržné.

Nejedná se o zakázku dle zákona číslo 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

A.Informace o zadavateli

Tělocvičná jednota Sokol I. Smíchov, Plzeňská 168/27, Praha 5, 150 00, IČ: 00538311 zastoupená Petrem Davidem, starostou TJ Sokol I. Smíchov a Ivetou Drbohlavovou, jednatelkou TJ Sokol I. Smíchov, www.tjsis.cz , tjsis@tjsis.cz .

Organizace a technické dotazy v rámci poptávkového řízení:

František Macek, vedoucí tenisového oddílu, macekf123@gmail.com , 602 235 374 a Bohdan Fuka, vedoucí atletického oddílu, bohdan.fuka@gmail.com , 739 634 052.

B.Harmonogram poptávkového řízení a podpisu smlouvy

10.10. vypsání poptávkového řízení

19. - 20.10. prohlídky (Letní cvičiště, U Mrázovky 1566 – kontakt F. Macek, B. Fuka)

24.10. podání nabídek (Tělocvičná jednota Sokol I. Smíchov, Plzeňská 168/27)

25.10. – 26.10. dle dohody konzultace k nabídkám

27.10. vyhodnocení nabídek

15.1.2024 zpracování a odsouhlasení:

realizační dokumentace

harmonogram realizace

platební podmínky (základní podmínky dle výše uvedeného)

31.1.2024 podpis smlouvy

C.Nabídka do poptávkového řízení musí obsahovat tyto náležitosti

Identifikace zájemce
IČO
Kontakty (kontaktní osoba, telefon, email), www stránky

Nabídka v členění:

1)Tenisová hala 2 hala a atletický tunel

a)cena celkem vč. DPH ………. Kč

b)položkový rozpočet v souboru Pitter160 – Tenisová hala 2 hala a atletický tunel_nabídka

2)Víceúčelové hřiště

a)cena celkem vč. DPH ………. Kč

b)položkový rozpočet v souboru Pitter159 - Víceúčelové hřiště_nabídka

3)návrh harmonogramu prací v daném časovém období dle zadání, tj. 1.4. – 31.7.2024, resp. 28.10. – 3.11.2024 pro stavbu tenisové haly

Datum a podpis zájemce

K nabídce je nutno připojit tyto doklady:

Výpis z obchodního rejstříku
Reference (minimálně tři) z obdobného předmětu plnění

D.Termín podání nabídky

Písemné nabídky doručte nejpozději do 25. 10. 2023 do 12 hodin v obálce označené nápisem: „Neotvírat – poptávkové řízení – Stavba“ na adresu TJ Sokol I. Smíchov, Plzeňská 168/27, Praha 5, 150 00.

Součástí poptávkového řízení budou na vyžádání nebo dle potřeby obou stran, konzultace/prezentace nabídek před hodnotící komisí – Výborem TJ Sokol I. Smíchov v dohodnutých termínech ve dnech 26. – 27.10. na adrese Plzeňská 27, Praha 5.

Hodnotící kritéria

a)Nabídková cena 90 %

b)Reference 10 %

Účastník poptávkového řízení souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to výhradně a po dobu poptávkového řízení.

Uchazeč je vázán svou nabídkou ode dne podání nabídky až do podpisu smlouvy (nejpozději do 31.1.2024).

Vyhlašovatel poptávkového řízení si vyhrazuje možnost zrušit poptávkové řízení kdykoliv v jeho průběhu, zakázka rozdělit na dílčí plnění nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Praze dne 9. 10. 2023

Iveta Drbohlavová a Petr David