Pozvánka na Valnou hromadu TJ SIS

9. 10. 2018

Výbor TJ Sokol I. Smíchov
svolává na základě článku č.V., bod 6. Stanov Spolku tělocvičných jednot

Valnou hromadu TJ SIS

Zveme všechny delegáty jednotlivých oddílů na jednání Valné hromady, která se bude konat ve čtvrtek 8. listopadu 2018 od 17.00 hod ve velké tělocvičně sokolovny na Plzeňské ulici č. 27, Praha 5.

(Podle stanov Spolku tělocvičných jednot, článku V., bod 6. rozhodl výbor jednoty, že valné hromady se zúčastní delegáti jednotlivých oddílů, kteří mají hlasovací právo. Ostatní členové TJ Sokol I. Smíchov se mohou jednání valné hromady také účastnit bez možnosti hlasovat.)

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba komisí: mandátová, návrhová; volba: sčitatelů, zapisovatele VH a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Přednesení Svolávacího a jednacího řádu VH
5. Přednesení zpráv:
- starosty o činnosti (Otto Novák)
- stavební činnosti (Otto Novák)
- o hospodaření za období červenec 2017 - červen 2018 a návrhu rozpočtu na období červenec 2018 – červen 2019 (Otto Novák)
- odboru sokolské všestrannosti (Miroslava Králová)
- odboru sportu (Daniel Kočí)
- vzdělavatelského odboru (Marie Valentová)
- kontrolní komise (Blanka Stará)
6. Rozprava k předneseným zprávám
7. Schválení hospodaření za uplynulé období a schválení rozpočtu do června 2018
8. Odvolání člena výboru a následné doplnění členů výboru do počtu odsouhlaseného VH
9. Přednesení návrhu usnesení – rozprava
10. Schválení konečného znění usnesení a závěr


Upozornění:

1. Před jednáním valné hromady bude provedena kontrola členských průkazů a rozdány hlasovací lístky pro delegáty jednotlivých oddílů.

2. Všichni členové TJ SIS mají možnost seznámit se osobně s výsledky hospodaření TJ SIS v období červenec 2017 – červen 2018, stejně jako s navrhovaným rozpočtem na období červenec 2018 – červen 2019 v sekretariátu TJ SIS v Praze 5, Plzeňská č. 27. Schůzky se konají za přítomnosti člena Kontrolní komise TJ SIS.

Termíny: v úterý 30. 10. 2018 od 16h do 17h a v úterý 6. 11. 2018 od 16h do 17h nebo případně po telefonické dohodě se starostou Ing. Otto Novákem (mobil 603 167 645).

Za výbor TJ Sokol I. Smíchov

Ing. Otto Novák, v. r.
starosta TJ Sokola I. Smíchov
Praha 9. října 2018