Pozvánka na volební valnou hromadu TJ SIS

12. 9. 2019

Výbor TJ Sokol I. Smíchov

svolává na základě článku č.V., bod 6. Stanov Spolku tělocvičných jednot

Volební valnou hromadu TJ SIS

Zveme všechny delegáty jednotlivých oddílů na jednání Valné hromady, která se bude konat ve čtvrtek 3. října 2019 od 17.00 hod ve velké tělocvičně sokolovny na Plzeňské ulici č. 27, Praha 5.

(Podle stanov Spolku tělocvičných jednot, článku V., bod 6. rozhodl výbor jednoty, že valné hromady se zúčastní delegáti jednotlivých oddílů s hlasem rozhodujícím. Ostatní členové TJ Sokol I. Smíchov se mohou jednání valné hromady také účastnit bez možnosti hlasovat.)

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba komisí: mandátová, návrhová, volební; volba: sčitatelů, zapisovatele VH a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Přednesení Svolávacího a jednacího řádu VH
5. Přednesení zpráv:
- starosty o činnosti (Otto Novák)
- stavební činnosti (Otto Novák)
- o hospodaření za období červenec 2018 - červen 2019 a návrhu rozpočtu na období červenec 2019 – červen 2020 (Otto Novák)
- odboru sokolské všestrannosti (Miroslava Králová)
- odboru sportu (Daniel Kočí)
- vzdělavatelského odboru (Marie Valentová)
- kontrolní komise (Blanka Stará)
6. Rozprava k předneseným zprávám
7. Schválení hospodaření za uplynulé období a schválení rozpočtu do června 2019
8. Schválení smlouvy na dobu neurčitou se správcem sokolovny v Plzeňské ulici
9. Přednesení návrhu usnesení – rozprava
10. Volby:
- představení kandidátů navržených na členy výboru (7 členů) a kontrolní komise (3 členi) (Miroslava Králová)
- volba členů výboru a členů kontrolní komise
11. Přestávka
12. Vyhlášení výsledku voleb
13. Schválení konečného znění usnesení a závěr
Upozornění:
1. Před jednáním valné hromady bude provedena kontrola členských průkazů a rozdány hlasovací lístky pro delegáty jednotlivých oddílů.
2. Podle stanov Spolku tělocvičných jednot, článku V., bod 6. rozhodl výbor jednoty, že valné hromady se zúčastní delegáti s hlasem rozhodujícím z jednotlivých oddílů, kteří mají hlasovací právo. Ostatní členové TJ Sokol I. Smíchov se mohou jednání valné hromady také účastnit bez možnosti hlasovat.
3. Při využití delegačního systému na každý oddíl jednoty připadá alespoň jeden delegát s hlasem rozhodujícím na valné hromadě. Klíč pro volbu delegátů, které volí zletilí členi jednoty s hlasem rozhodujícím v jejich oddílech, určí výbor jednoty. Delegátem oddílu jednoty s hlasem rozhodujícím na valnou hromadu své jednoty může být členy jednoty s hlasem rozhodujícím evidovanými v příslušném oddílu jednoty zvolen výhradně kterýkoliv člen jednoty s hlasem rozhodujícím. Kterýkoliv člen jednoty s hlasem rozhodujícím může být zvolen delegátem oddílu jednoty s hlasem rozhodujícím na valnou hromadu své jednoty pouze v jednom oddílu jednoty.
4. Všichni členové TJ SIS mají možnost se seznámit osobně s výsledky hospodaření TJ SIS v období červenec 2018 – červen 2019, stejně jako s navrhovaným rozpočtem na období červenec 2019 – červen 2020 v sekretariátu TJ SIS v Praze 5, Plzeňská č. 27. Schůzky se konají za přítomnosti člena Kontrolní komise TJ SIS.
Termíny:v úterý 24. 9. 2019 od 16 do 18 hodin a v úterý 1. 10. 2019 od 16 do 18 hodin, nebo v mimořádném případě po telefonické dohodě se starostou Ing. Otto Novákem (mobil 603 167 645) a předsedkyní Kontrolní komise Blankou Starou (mobil 723 053 817).
Výbor TJ Sokol I. Smíchov
Praha 3. září 2019